CV – VELIBOR DRAKULIĆ, dr. med. spec.

Radno iskustvo

lipanj 2017. –

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske

Glavno tajništvo ministarstva

Glavni tajnik Ministarstva

Rukovođenje Glavnim tajništvom ministarstva; koordinacija upravnih i stručnih poslova vezanih za tehničko usklađivanje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu ministarstva; priprema, praćenje i ostvarivanje Plana rada ministarstva; koordinacija pripreme strateškog plana ministarstva, izrada nacrta prijedloga propisa o unutarnjem ustrojstvu i unutarnjem redu ministarstva; upravljanje ljudskim potencijalima u ministarstvu; koordinacija rada pojedinih ustrojstvenih jedinica unutar Glavnog tajništva ministarstva; planiranje kratkoročnih i srednjoročnih radnih zadataka Glavnog tajništva ministarstva; koordinacija pripreme podloga za postupke javne nabave iz djelokruga Glavnog tajništva ministarstva za uže ministarstvo; koordinacija obavljanja općih, tehničkih i pomoćnih poslova.

 

studeni 2016. – lipanj 2017.

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske

Glavno tajništvo ministarstva

Ovlašten za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva

Rukovođenje Glavnim tajništvom ministarstva; koordinacija upravnih i stručnih poslova vezanih za tehničko usklađivanje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu ministarstva; priprema, praćenje i ostvarivanje Plana rada ministarstva; koordinacija pripreme strateškog plana ministarstva, izrada nacrta prijedloga propisa o unutarnjem ustrojstvu i unutarnjem redu ministarstva; upravljanje ljudskim potencijalima u ministarstvu; koordinacija rada pojedinih ustrojstvenih jedinica unutar Glavnog tajništva ministarstva; planiranje kratkoročnih i srednjoročnih radnih zadataka Glavnog tajništva ministarstva; koordinacija pripreme podloga za postupke javne nabave iz djelokruga Glavnog tajništva ministarstva za uže ministarstvo; koordinacija obavljanja općih, tehničkih i pomoćnih poslova.

 

studeni 2012. – studeni 2016.

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske

Glavno tajništvo ministarstva

Glavni tajnik Ministarstva

Rukovođenje Glavnim tajništvom ministarstva; koordinacija upravnih i stručnih poslova vezanih za tehničko usklađivanje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu ministarstva; priprema, praćenje i ostvarivanje Plana rada ministarstva; koordinacija pripreme strateškog plana ministarstva, izrada nacrta prijedloga propisa o unutarnjem ustrojstvu i unutarnjem redu ministarstva; upravljanje ljudskim potencijalima u ministarstvu; koordinacija rada pojedinih ustrojstvenih jedinica unutar Glavnog tajništva ministarstva; planiranje kratkoročnih i srednjoročnih radnih zadataka Glavnog tajništva ministarstva; koordinacija pripreme podloga za postupke javne nabave iz djelokruga Glavnog tajništva ministarstva za uže ministarstvo; koordinacija obavljanja općih, tehničkih i pomoćnih poslova.

 

2012. – 2012.

Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske

Kabinet ministra

Tajnik Kabineta ministra

Organiziranje i nadziranje rada u Kabinetu ministra; obavljanje stručnih poslova za ministra i zamjenika ministra osobito u pripremi materijala, prijedloga i mišljenja; koordiniranje poslova između ministra i zamjenika ministra i pojedinih uprava Ministarstva; obavljanje poslova u svezi s kontaktima s Hrvatskim Saborom, Vladom Republike Hrvatske i tijelima državne uprave; obavljanje stručnih poslova u svezi s ostvarivanjem programa rada i djelovanja ministra i zamjenika ministra.

 

2009. – 2012.

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske

Kabinet ministra

Savjetnik ministra za zdravstvenu zaštitu

Planiranje, razvoj, unapređenje sustava zdravstvene zaštite i provedbe strateških mjera zdravstvene politike; organizacija rada sustava zdravstvene zaštite na primarnoj, sekundarnoj, tercijarnoj razini i razini zdravstvenih zavoda; koordinacija i suradnja s tijelima državnog i javnog sektora, zdravstvenim, znanstvenim i drugim ustanovama, strukovnim komorama i stručnim društvima na aktivnostima razvoja i unapređenja sustava zdravstvene zaštite; upravljanje i planiranje potreba za ljudskim resursima u sustavu zdravstva; koordinacija provedbe mjera zdravstvene zaštite, praćenje i unaprjeđenje zdravstvenog stanja, zdravstvenih potreba stanovništva; obavljanje analiza i usporedbi zdravstvenih sustava i predlaganje mjera za unapređenje sustava zdravstva; predlaganje, izrada i provedba zakona, drugih propisa i provedbenih akata iz područja zdravstva; izrada Strateškog plana Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, definiranje strateških ciljeva razvoja sustava zdravstva.

 

2007. – 2009.

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske

Uprava za medicinske poslove

Načelnik Odjela za bolničku zdravstvenu zaštitu

Stručni poslovi praćenja, planiranja i organizacije rada sustava bolničke zdravstvene zaštite; izrada programa mjera bolničke zdravstvene zaštite; nadzor nad metodologijom utvrđivanja osnova za ugovaranje bolničke zdravstvene zaštite i unapređenja kvalitete pružanja usluga; planiranje potreba za medicinsko-tehničkom opremljenosti zdravstvenih ustanova; koordinacija i izrada plana usavršavanja zdravstvenih radnika u sustavu zdravstva; izrada normativa i standarda i utvrđivanje kriterija za osiguranje praćenja kvalitete zdravstvene zaštite.

 

2004. – 2006.

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske

Uprava za stručno medicinske poslove, Odjel za bolničku zdravstvenu zaštitu

Stručni suradnik i Koordinator eksplantacijsko-transplantacijskog programa

Stručni poslovi organizacije i unapređenja sustava bolničke zdravstvene zaštite; član koordinacijskog tima eksplantacijsko-transplantacijskog programa; sudjelovanje na uspostavi, razvoju i unapređenju sustava transplantacije organa u Republici Hrvatskoj.

 

2003. – 2004.

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske

Kabinet ministra- Projekt reforme zdravstva

Vanjski suradnik

 

Hiron d.o.o., uvoznik i distributer medicinske opreme za opremanje zdravstvenih ustanova i ostalog medicinskog potrošnog materijala, proizvodnja bolesničkih postelja i medicinskog namještaja

Suradnik

 

2001. – 2002.

Opća bolnica Karlovac

Doktor medicine – pripravnik

 

Obrazovanje i usavršavanje

2008.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij “Oftalmologija”

2006.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Doktorski studij “Biomedicina i zdravstvo” (u tijeku)

2005.

Klinički bolnički centar Zagreb, Specijalističko usavršavanje iz oftalmologije

1995. – 2001.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Studij medicine

1991. – 1995.

Medicinska škola Karlovac

1985. – 1991.

Glazbena škola Karlovac

1983. – 1991.

Osnovna  škola “Vjekoslav Karas” Karlovac

 

Vještine i kompetencije

 • Hrvatski
 • Engleski (u pismu i govoru)
 • Microsoft Office
 • B kategorije

 

Pregled aktivnosti

 • Član Upravnog odbora Hrvatskog društva za estetsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora, 2017.
 • Predsjednik Upravnog vijeća Doma zdravlja MUP-a, 2017.
 • Član Upravnog vijeća Agencije za lijekove i medicinske proizvode, 2016.
 • Član Odbora za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela, 2014.
 • Predsjednik sanacijskog vijeća Kliničkog bolničkog centra Zagreb, 2013.
 • Predsjednik Sanacijskog vijeća Kliničkog bolničkog centra Split, 2013.
 • Predsjednik Sanacijskog vijeća Opće bolnice Dubrovnik, 2013.
 • Predsjednik Sanacijskog vijeća Opće bolnice Šibensko-kninske županije, 2013.
 • Predsjednik Upravnog vijeća Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, 2012.
 • Član Upravnog vijeća Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, 2008., 2014.
 • Član Upravnog vijeća Klinike za dječje bolesti Zagreb, 2012.
 • Član Upravnog vijeća Doma zdravlja MUP-a, 2012.
 • Član Nacionalnog Povjerenstva za specijalističko usavršavanje doktora medicine, 2011.
 • Član Upravnog vijeća Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, 2011.
 • Član Povjerenstva za provedbu Akcijskog plana provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. – 2020. godine, 2017.
 • Koordinator razvoja i uspostave sustava upravljanja kvalitetom u Ministarstvu zdravlja, predstavnik uprave za kvalitetu, 2014.
 • Savjetnik za informacijsku sigurnost Ministarstva zdravlja/Ministarstva zdravstva, 2013.
 • Koordinator Radne skupine za izradu Strateškog plana Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi/Ministarstva zdravlja/Ministarstva zdravstva, 2011.
 • Koordinator provedbe mjera iz Plana provedbenih aktivnosti Programa gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske za sustav zdravstva i sustav socijalne skrbi, 2010.
 • Koordinator tima za planiranje i praćenje pripreme projekata u sklopu Operativnog programa za regionalnu konkurentnost za područje zdravstvene infrastrukture, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o imenovanju osoba nadležnih za planiranje i praćenje pripreme projekata za strukturne fondove i Kohezijski fond, 2010.
 • Koordinator Radne skupine Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za planiranje i pripremu projekta „Unapređenje sustava telemedicine i hitne medicine“ u sklopu Operativnog programa za regionalnu konkurentnost, 2011.
 • Predsjednik Povjerenstva Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za pripremu podloge za provedbu postupka razvrstavanja bolničkih zdravstvenih ustanova u kategorije, 2011.
 • Član Povjerenstva za izradu prijedloga akreditacijskih standarda za sustav bolničke zdravstvene zaštite, 2010.
 • Član Povjerenstva Hrvatske liječničke komore za ostale liječničke djelatnosti, 2011.
 • Član Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za izradu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, 2007.
 • Predsjednik Povjerenstva Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za provedbu i praćenje reorganizacije zdravstvenog sustava i implementaciju preuzetih obveza pristupnih pregovora Republike Hrvatske i Europske unije, 2010.
 • Član Stručnog Povjerenstva za definiranje minimalnih uvjeta u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, 2010.
 • Član Povjerenstva za koordinaciju izrade prijedloga planova i programa liječničkih specijalizacija, 2009.
 • Član Komponente 1 „Razvoj sustava hitne medicine“ i Komponente 2 „Institucionalna potpora MZSS za strateško planiranje„ Projekta unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu, 2009.
 • Član Stručne radne skupine za praćenje reforme zdravstva u bolničkoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, 2009.
 • Član Stručne radne skupine za izradu Normativa za zapošljavanje u zdravstvu, 2009.
 • Član Međuresorne radne skupine za izradu Nacionalne strategije za suzbijanje širenja oružja masovnog uništenja i Akcijskog plana provedbe, 2009.
 • Član Povjerenstva za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova, 2009.
 • Voditelj Povjerenstva za pripremu i provedbu projekta „Nacionalna lista čekanja“, 2009.
 • Član stručnih Povjerenstava za provedbu Projekta zanavljanja medicinske opreme u bolnicama, 2008.
 • Član ispitne komisije i ispitivača Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi na stručnim ispitima zdravstvenih radnika za opći dio ispita, 2008.
 • Član Hrvatskog društva za oftalmologiju Hrvatskog liječničkog zbora, 2005.
 • Član Radne grupe za upravljanje projektom “Unapređivanje borbe protiv HIV/AIDS-a u Hrvatskoj”, 2005.
 • Član Hrvatskog društva za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite Hrvatskog liječničkog zbora, 2003.
 • Les Heures, Universitat de Barcelona, Fundació Bosch i Gimpera – Certifikat o završenoj edukaciji za transplantacijskog koordinatora, Barcelona, 2005.
 • Ministarstvo za europske integracije, Diploma “Osnove EU” (ciklus “Abeceda EU” – Uvod u pravo EZ, Regionalna politika EU, Upravljanje projektnim ciklusom, Pretraživanje i pronalaženje EU dokumenata, Prevođenje u EU), 2003.

 

PUBLIKACIJE

 • Jurković D.; Drakulić V.; Vera Katalinić Janković; Jasminka Katić Bubaš; Marijana Mihaljević; Jasenka Pap; Tanja Paun; Marija Pećanac; Bojan Vidović. Zbirka zakona iz područja zdravstva // Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, 2019.
 • Drakulić V. … [et al.] Zdravstvena djelatnost i priprema sustava zdravstvene zaštite za pristupanje Hrvatske Europskoj uniji // TEB – Poslovno savjetovanje, 2012
 • Drakulić V.; Bagat M. Regionalna raspodjela liječnika u Hrvatskoj. // Liječnički vjesnik 2009; 131:301-305
 • Bagat M.; Drakulić V. Utjecaj ekonomske recesije na tržište rada sustava zdravstva u Hrvatskoj. // Liječnički vjesnik 2010; 132:76-80
 • Bagat M.; Drakulić V.; Sekelj Kauzlarić K.; Vlahušić A.; Bilić I.; Matanić D. Influence of Urbanization Level and Gross Domestic Product of Counties in Croatia on Access to Health Care. // Croatian Medical Journal. 2008; 49:384-91
 • Čikeš N.; Pederin M.; Drakulić V.; Sekelj Kauzlarić K. Novi Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine. // Liječničke novine broj 103, 15. listopada 2011.
 • Bajramović D.; Drakulić V.; Hlupić J.; Golem A. Mandatory Health Insurance Act and Optimizing the Patients Rights to Necessary Health Care. // Book of Abstracts of the 18th World Congress on Medical Law., Zagreb, page 29, 2010.
 • Drakulić V.; Hlupić J. Nacionalna lista čekanja. // Liječničke novine, prosinac 2008
 • Bajramović D.; Drakulić V.; Skoko-Poljak D.; Bagat M.; Katić-Bubaš J. Zdravstvena zaštita žena u ruralnim područjima Republike Hrvatske. // Zbornik radova 1. međunarodnog znanstvenog skupa „Status i uloga žene u ruralnim područjima“, Svjetski dan seoskih žena-15. listopada, Zagreb, stranica 52-60, 2010.
 • Procjena pripravnosti zdravstvenih sustava na krize – Hrvatska. // Izvješće Regionalnog ureda za Europu Svjetske zdravstvene organizacije. Član tima za procjenu pripravnosti zdravstvenih sustava na krize. 2011.